loading...
31 stycznia , im.: Joanny, Ksawerego, Luizy

Regulamin

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

                      W KRAKOWIE – BORKU FAŁĘCKIM

Cmentarz w Krakowie - Borku Fałęckim jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie. Zarządcą cmentarza jest Proboszcz parafii. Wszelkie sprawy związane z działalnością cmentarza załatwia się w Biurze Administracji Cmentarza znajdującym się w Domu Parafialnym przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej ul. Zakopiańska 86.

Przepisy porządkowe

1. Cmentarz otwarty jest codziennie.

2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do dbałości o należyty stan odwiedzanych grobów.

3. Na terenie cmentarza zabrania się:

- przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia papierosów

- wprowadzania zwierząt

- wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Administracji Cmentarza (z wyjątkiem wózków inwalidzkich)

- poruszania się na rowerach, deskorolkach, hulajnogach itp.

- niszczenia i zanieczyszczania grobów

- wyrzucania śmieci poza pojemniki do tego przeznaczone

- wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników znajdujących się na cmentarzu i parkingu oraz porzucania ich na terenie cmentarza

- sadzenia oraz samowolnej wycinki drzew i krzewów

- instalowania ławek

4. Wszelkie prace budowlane na grobach mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu przez dysponenta grobu pisemnej zgody Administracji Cmentarza.

5. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie lub budowlane.

6. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia grobów powstałe w wyniku zdarzeń losowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Indywidualnego ubezpieczenia grobów od uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonać osoby sprawujące nad nimi pieczę.

Zasady pochówków i opłaty cmentarne

Ofiary na utrzymanie cmentarza (dalej zwane opłatą) przeznaczane są na bieżące opłaty, utrzymanie czystości oraz niezbędne inwestycje na cmentarzu.

Opłaty cmentarnej za grób dokonuje się według tabeli opłat na 20 lat bez wezwania. Opłaty grobu można dokonać osobiście w Biurze Administracji Cmentarza lub na konto Parafii, w tytule wpłaty podając numer opłacanego grobu. Opłaty dokonuje się z góry na kolejny okres. Po upływie roku od terminu ważności ostatniej opłaty (także częściowej), grób ziemny wraz z nagrobkiem przechodzi do dyspozycji Parafii i może być przydzielony do nowego pochówku.

Przy załatwianiu formalności pogrzebowych należy przedstawić do wglądu posiadane dokumenty potwierdzające prawo dysponowania grobem i dotyczące dokonanych opłat oraz dostarczyć dokument z USC przeznaczony dla administracji cmentarza, jak również uiścić opłatę administracykną /200zł. /.

Opłatę za udostępnienie nowego miejsca do pochówku i nienaruszalność grobu ziemnego na 20 lat należy złożyć przed pogrzebem. Osoba wnoszaca opłatę za przydzielenie miejsca staje się dysponentem grobu.

Przed pochówkiem do istniejącego grobu należy uzupełnić opłatę cmentarną do pełnych 20 lat.

Przy ustalaniu miejsca pochówku należy przedstawić na cmentarzu Zaświadczenie z Administracji Cmentarza.

Zgodę na pochowanie kolejnego zmarłego do istniejącego grobu wyraża aktualny dysponent grobu – osobiście w Biurze Administracji Cmentarza lub poprzez własnoręcznie podpisane oświadczenie, przedłożone przez osobę załatwiającą formalności pogrzebowe. Nie dotyczy to pochówku dysponenta grobu oraz przypadku wcześniejszego złożenia w Biurze takiego oświadczenia. W przypadku, gdy grób ma kilku dysponentów, każdy z nich ma prawo pochować osoby przez siebie wskazane.

Przed planowanym montażem lub remontem nagrobka należy uzyskać stosowne zezwolenie i opłacić wjazd na cmentarz.

Prace kamieniarsko-budowlane

Prace kamieniarsko-budowlane na cmentarzu mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administracji Cmentarza.

Zabrania się wykonywania piwniczek urnowych na grobach ziemnych.

Wykonawcy robót zobowiązani są do usunięcia z terenu cmentarza wszelkich pozostałości po wykonanych pracach. Odpowiedzialność za uprzątnięcie terenu cmentarza ponosi dysponent grobu.

Ekshumacje

Dysponent grobu znajdującego się na Cmentarzu w Borku Fałęckim, z którego odbędzie się ekshumacja oraz dysponent grobu do którego odbędzie się pochówek po ekshumacji, zgłasza się do Biura Administracji Cmentarza z oryginałem Zgody na ekshumację zwłok wydanej przez Sanepid najpóźniej 3 dni przed ustalonym terminem ekshumacji w celu potwierdzenia prawa do grobu i uzyskania zgody na udostępnienie terenu cmentarza.

Rezygnacja z miejsca na cmentarzu

Prawo dysponowania grobem ziemnym można przekazać tylko najbliżej rodzinie pochowanych w grobie. W przypadku rezygnacji z dalszej opłaty grobu ziemnego dysponent zgłasza się do Biura Administracji Cmentarza i składa stosowne oświadczenie. Grób przechodzi do dyspozycji Parafii i może być przydzielony do nowego pochówku.

Dysponent grobowca może przekazać prawo dysponowania tylko najbliższej rodzinie, tj. dzieciom, rodzeństwu, rodzicom, dziadkom lub wnukom. W przypadku chęci odstąpienia pustej piwnicy innej osobie przed upływem 5 lat od opłacenia miejsca pod grobowiec, Parafia zastrzega sobie prawo odkupienia wybudowanej piwnicy od dysponenta i zwrotu opłaty za miejsce pod grobowiec w aktualnie obowiązującej kwocie pomniejszonej o czas korzystania z opłaconego miejsca.Msze św:

Dni powszednie: 6:30 18:00
Kaplica św. Teresy: pn, śr, pt: V-IX 19.00 / X-IV 17.00

Niedziele święta: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00. Kaplica 8:00 , 11:00

Ofiary na cele
inwestycyjne parafii

Kraków-Borek Fałęcki

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej

ul. Zakopiańska 86, 30‑418 Kraków
+48 12 268 11 10
borek@eparafia.pl

KANCELARIA PARAFIALNA

Pn. / Śr. 15.30 - 16.30
Wt / Czw. 16.00 - 17.00; Pt. 9.30 - 11.00;

Biuro Administracji Cmentarza czynne codziennie w godzinach posługi Kancelarii Parafialnej.

tel. +48 12 268 11 10
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie