loading...
29 maja , im.: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Regulamin

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

                      W KRAKOWIE – BORKU FAŁĘCKIM

§ l. Informacje Ogólne
1. Cmentarz Parafialny jest położony w Krakowie przy ul. Zawiłej. Pozostaje on cmentarzem
wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Kościół Katolicki pełni na nim swa misję i sprawuje
kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez
prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i
Rzeczypospolitą Polską.
2. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Zwycięskiej w
Krakowie ul. Zakopiańska 86, 30‑418 Kraków NIP 6791917659, na której spoczywa
obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z
przeznaczeniem. Kaplica cmentarna udostępniana jest tylko do pogrzebów w obrządku
katolickim.
3. Czynności zarządu i bieżąca administracja są wykonywane przez Zarządcę Cmentarza
Parafii – Proboszcza Parafii, działającego w imieniu i na rzecz Parafii. Do zadań Zarządcy
Cmentarza Parafii należy w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w
tym prowadzenie Księgi zmarłych oraz Księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją
cmentarza,
b) przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz sprawowanie nadzoru nad jego
urządzeniem,
c) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości
pogrzebowych,
d) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych
opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
e) utrzymywanie porządku,
f) wykonanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem pogrzebu.
4. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.
5. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z
gruntem. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.
6. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter
religijny i stanowią posługę duszpasterską.
7. Zarządca Cmentarza Parafii załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem
Cmentarza oraz pobiera opłaty.
8. W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń pomnika dysponent grobu
jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie
zostanie wykonana w terminie Zarządca Cmentarza Parafii jest upoważniony do zlecenia
rozebrania pomnika, a dysponent grobu nie ma prawa do odszkodowania.
9. Usługi pogrzebowe wykonuje zewnętrzna firma pogrzebowa wybrana przez rodzinę
zmarłego.
10. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie Cmentarza po
zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy Cmentarza Parafii.
11. Na Cmentarzu znajdują się następujące miejsca pochówku:a) grób ziemny stanowiący dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby
zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z
prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią.
b) grób murowany (grobowiec) stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu
gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób
ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi
wykonane jest sklepienie.
c) piwniczka urnowa stanowi dół, w którym boki są murowane, do którego składa się
urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie.
12. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat, za
wyjątkiem złożenia do tego grobu urny z prochami. W przypadku grobu głębinowego może
nastąpić „dochowanie” przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego
okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści
ustaloną Regulaminem opłatę.
13. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca
Cmentarza Parafii ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego
zmarłego.
14. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej
osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca Cmentarza Parafii nie
rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można
skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres 20 lat. 
l5. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego
pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza Parafii w związku z wygaśnięciem terminów
prolongat.
16. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminach określonych w § 4 niniejszego
Regulaminu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
17. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na
co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.
18. Pomnik zdjęty z likwidowanego grobu zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie
w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po tym terminie Zarządca
Cmentarza Parafii może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta
grobu.
19. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 

§ 2. Przepisy Porządkowe
1. Cmentarz otwarty jest codziennie.
2. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i
szacunku należnego zmarłym oraz do dbałości o należyty stan odwiedzanych grobów.
3. Na terenie cmentarza zabrania się:
- przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych, środków
odurzających, palenia papierosów
- wprowadzania zwierząt
- wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Administracji Cmentarza (z wyjątkiem
wózków inwalidzkich)
- poruszania się na rowerach, deskorolkach, hulajnogach itp.
- niszczenia i zanieczyszczania grobów
- wyrzucania śmieci poza pojemniki do tego przeznaczone
- wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników
znajdujących się na cmentarzu i parkingu oraz porzucania ich na terenie cmentarza                          - sadzenia oraz samowolnej wycinki drzew i krzewów
- instalowania ławek
4. Wszelkie prace budowlane na grobach mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu
przez dysponentów grobu pisemnej zgody Administracji Cmentarza.
5. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi
pogrzebowe, kamieniarskie lub budowlane.
6. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia grobów powstałe w wyniku zdarzeń
losowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
Indywidualnego ubezpieczenia grobów od uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonać osoby
sprawujące nad nimi pieczę.
 

§ 3. Pochówki
1. Zgodnie z obowiązującym prawem (art.10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych)
prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a w
szczególności:
a) pozostały małżonek/małżonka,
b) krewni zstępni,
c) krewni wstępni,
d) krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa,
e) powinowaci w linii prostej do l stopnia.
2. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponent grobu w momencie dysponowania
grobem jest jedyną osobą, która może rościć sobie prawa do grobu, chyba że upoważni do
tego inne osoby, co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym
jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje
dysponent grobu.
3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne
pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione dysponentowi przez
Zarządcę Cmentarza Parafii. Przy załatwianiu formalności pogrzebowych należy przedstawić
w Biurze Administracji Cmentarza posiadane dokumenty potwierdzające prawo
dysponowania grobem i dokonać stosownej opłaty.
4. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim
pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała,
chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę
uprawnioną do dysponowania grobem. Niniejszy ustęp nie dotyczy osób i podmiotów obcych
dla pochowanego dysponenta.
5. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz
najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia
można dokonać tylko w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden
egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje
dysponent grobu.
6. W przypadku występowania kilku współdysponentów danego grobu, współdysponent
zlecający dokonanie pochówku jest zobowiązany przedstawić Zarządcy Cmentarza Parafii
pisemną zgodę pozostałych współdysponentów grobu na dokonanie pochówku, a w
przypadku gdy jest to niemożliwe, składa pisemne oświadczenie.
7. Przy ustalaniu miejsca pochówku należy przedstawić na cmentarzu stosowny
dokument wydany przez Zarządcę Cmentarza Parafii.
 

§ 4. Opłaty
l. Zarządca Cmentarza Parafii pobiera opłaty związane z zarządzaniem Cmentarzem. Wpływy
są przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności napokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty:wody,  wywozu i składowania śmieci,
pielęgnację zieleni itp.
2. W szczególności opłaty są pobierane z tytułu:
a) przydzielenia miejsca pod grób
b) przedłużenia ważności opłaty po każdym pochówku do 20 lat
c) prolongaty (ponowienia)
e) udostępnienia terenu cmentarza dla wykonania robót i wydania stosownego
zezwolenia.
3. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana po
upływie 20 lat od ostatniego pochówku w danym miejscu. Minimalny okres prolongaty
wynosi 20 lat. Istnieje możliwość ponawiania prolongat po upływie poprzedniego okresu.
4. Opłatę za udostępnienie nowego miejsca do pochówku i nienaruszalność grobu ziemnego
na 20 lat należy uiścić przed pogrzebem. Osoba opłacająca miejsce staje się dysponentem
grobu.
Przed pochówkiem do istniejącego grobu należy dostarczyć dokument z USC przeznaczony
dla administracji cmentarza, uiścić opłatę administracyjną i uzupełnić opłatę grobu do
pełnych 20 lat.
5. W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego miejsca stosuje się te
same opłaty, co w przypadku innych pochówków.
6. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każdy pobór opłaty odpowiednim dokumentem.
 

§ 5. Prace kamieniarsko-budowlane
1. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę
Cmentarza Parafii. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się usytuowania czy zabudowania grobu wykraczającego
poza powierzchnie miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń oraz utwardzania terenu
wokół grobu materiałem nieprzepuszczalnym.
3. Teren wokół grobu może być utwardzony wyłącznie nawierzchnią przepuszczalną o
szerokości nieprzekraczającej połowy odległości miedzy grobami, nie szerszej jednak niż 25
cm., za wyjątkiem przednej części grobowca ograniczonej wymiarami nagrobka i szerokości nie większej niż 30 cm. gdzie można zastosować nawierznię nieprzepuszczalną.
4. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z Cmentarza. Zabrania się
wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich
porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.
5. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub
dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
6. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko–budowlanych do
pojemnika ustawionego na cmentarzu.
7. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku
wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz
kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i powinno odbywać się w dni
powszednie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
8. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta
symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
9. Zarządca Cmentarza Parafii oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo kontroli na
terenie cmentarza pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

§ 6. Ekshumacje

1. Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i
pochowania ich na tutejszym cmentarzu w nowym grobie, piwniczce urnowej lub grobowcu
bądź już w istniejącym grobie głębinowym, piwniczce urnowej lub grobowcu.
2. Dysponent grobu znajdującego się na Cmentarzu w Borku Fałęckim, z którego odbędzie się ekshumacja oraz dysponent grobu do którego odbędzie się pochówek po ekshumacji, zgłasza
się do Biura Administracji Cmentarza z oryginałem Zgody na ekshumację zwłok wydanej
przez Sanepid najpóźniej 3 dni przed ustalonym terminem ekshumacji w celu potwierdzenia
prawa do grobu i uzyskania zgody na udostępnienie terenu cmentarza oraz dokonania
stosownych opłat.
 

§ 7. Rezygnacja z miejsca na cmentarzu
1. Prawo dysponowania grobem ziemnym można przekazać tylko członkom rodziny
pochowanych w grobie. W przypadku rezygnacji z dalszej opłaty grobu ziemnego
dysponent zgłasza się do Biura Administracji Cmentarza i składa stosowne oświadczenie.
Grób przechodzi do dyspozycji Parafii i może być przydzielony do nowego pochówku.
2. Dysponent grobowca może przekazać prawo dysponowania tylko najbliższej rodzinie, tj.
dzieciom, rodzeństwu, rodzicom, dziadkom lub wnukom. W przypadku chęci odstąpienia
pustej piwnicy innej osobie przed upływem 5 lat od opłacenia miejsca pod grobowiec,
Parafia zastrzega sobie prawo odkupienia wybudowanej piwnicy od dysponenta i zwrotu
opłaty za miejsce pod grobowiec w aktualnie obowiązującej kwocie pomniejszonej o czas
korzystania z opłaconego miejsca.
§ 8.
1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 02.05.2023 roku.Msze św:

Dni powszednie: 6:30 18:00
Kaplica św. Teresy: pn, śr, pt: V-IX 19.00 / X-IV 17.00

Niedziele święta: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00. Kaplica 8:00 , 11:00

Ofiary na cele
inwestycyjne parafii

Kraków-Borek Fałęcki

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej

ul. Zakopiańska 86, 30‑418 Kraków
+48 12 268 11 10
borek@eparafia.pl

KANCELARIA PARAFIALNA

Pn. / Śr. 15.30 - 16.30
Wt / Czw. 16.00 - 17.00; Pt. 9.30 - 11.00;

Biuro Administracji Cmentarza czynne codziennie w godzinach posługi Kancelarii Parafialnej.

tel. +48 12 268 11 10
Kompania Twórcza - projektowanie stron, logo, obsługa graficzna, programowanie w internecie